ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου
Λέκτορος θεολογικής Σχολής Α.Π.

Συνηθισμένη πρακτική της μετοχικής εταιρείας "Σκοπιά" αποτελεί το φαινόμενο να προσπαθεί να στιγματίσει και να ενοχοποιήσει κάθε τι το χριστια­νικό ως δήθεν αντίθετο στην Αγ. Γραφή και στο θέλημα του Θεού. Από την εν λόγω πρακτική δεν εξαίρεσε ούτε τις χριστιανικές εορτές, μεταξύ των οποίων επιφανή θέση κατέχουν τα Χριστούγεν­να. Τι ισχυρίζεται όμως η εταιρεία "Σκο­πιά" σχετικά με τα Χριστούγεννα;
 I) Είναι γνωστό ότι ο αρχαίος ειδωλο­λατρικός κόσμος και κυρίως οι οπαδοί τού Μίθρα γιόρταζαν στις 25 Δεκεμβρίου τη γέννηση του ανίκητου Ήλιου γνωστή ως ‘dies natalis Solis Invicti'. Λόγω α­κριβώς της ημερομηνίας εορτασμού των Χριστουγέννων οι μάρτυρες τού Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι τα Χριστούγεννα έχουν ειδωλολατρική προέλευση2. Εξισώνουν δηλαδή την εορτή των Χριστουγέννων με την προϋπάρχουσα ειδωλολατρική εορ­τή. Μόνο έτσι μπορεί να κατανοηθεί ο ισχυρισμός τους ότι "αιώνες έπειτα από τότε που ήταν στη γη ο Ιησούς, αποστά­τες χριστιανοί υιοθέτησαν αυτή την ημε­ρομηνία για να γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού"3.
 Παρατηρούμε εν προκειμένω, ότι εκ μέρους της "Σκοπιά" γίνεται μια σκόπι­μη και ανιστόρητη διαστρέβλωση των γεγονότων. Παραβλέπουν ότι η εορτή των Χριστουγέννων σχετίζεται με το "μέγα της ευσεβείας μυστήριον", επίκε­ντρο του οποίου αποτελεί και το γε­γονός ότι ‘’Θεός εφανερώθη εν σαρκί’’ (Α' Τιμ. 3. 16). Η Εκκλησία ορίζοντας τη εορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δε­κεμβρίου δεν υιοθέτησε παγανιστικά στοιχεία. Αντικατέστησε μια ακόμα έκφραση της δαιμονικής λατρείας του ειδωλολατρικού κόσμου με το γεγονός του εορτασμού της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.
 Άριστα επισημαίνει τη διαφορά ο άγ. Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. Όταν λέγει ότι υπάρχουν εορτές που «Αι μεν γαρ παρά θεού ενομοθετήθησαν, αι δε παρά διαβόλου εισέφρησαν. Διόπερ και αι μεν ψυχών απειλούσι ζημίαν (...) αι δε της ανθρωπινής φύσεως εμπορεύο­νται την σωτηρίαν»4. Αντικατέστησε, δηλαδή, τη λατρεία του κτίσματος με τη λατρεία του Κτίστη, του "ήλιου της δι­καιοσύνης".  Όπως αναφέρει ο προφήτης Μαλαχίας (3.20). Πότε όμως διαπίστω­σε η μετοχική εταιρεία "Σκοπιά" ότι τα Χριστούγεννα έχουν, δήθεν, ειδωλολα­τρική προέλευση και απαγόρευσε στους οπαδούς της να τα εορτάζουν; Το έτος 1928. Μέχρι τότε τα γιόρταζαν5.
 II) Ποιος γεννήθηκε εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εκ Πνεύματος Αγίου και Μα­ρίας της Παρθένου; Κατά την Αγία Γραφή ο Υιός και Λόγος του Θεού. το δεύτερο πρόσωπο της Αγ. Τριάδος. κατά την εν χρόνω γέννηση Του (Ιωάν. 1.1. 20. 28.Ρωμ. 9.5. Φιλιπ. 2,5-6. Α' Τιμ. 3.16. Α' Ιωάν. 5.20). Αντιθέτως, κατά τις κακοδοξίες των μαρτύρων τού Ιεχωβά γεν­νήθηκε «ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έ­ζησε ποτέ»6. Και τούτο, γιατί είναι γνω­στό ότι οι μάρτυρες τού Ιεχωβά αρνού­νται και τη Θεότητα τού Κυρίου.
ΙΙΙ) Η γέννηση τού Θεανθρώπου είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο αποτελεί ορόσημο - τομή στην ανθρώπινη ιστο­ρία, γιατί, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκη­νός, με την ενσάρκωση τού Θεού Λόγου «επιτελείται το πάντων καινών καινό­τατο, το μόνο καινόν υπό τον ήλιον» . Με κριτήριο αυτό το γεγονός οι Χρι­στιανοί παγκοσμίως ομιλούν για την προ Χριστού [π.Χ.] και την μετά Χριστόν [μ.Χ.] εποχή. Αντιθέτως, οι μάρ­τυρες τού Ιεχωβά αντικατέστησαν στα έντυπά τους και αυτό το παγκόσμιο σύ­στημα χριστιανικής χρονολόγησης με τον δικής τους εμπνεύσεως προσδιορισμό Π.Κ.Χ. 0= Προ κοινής χρονολογίας).
 IV) Η Αγ. Γραφή μας πληροφορεί ότι το άστρο που καθοδήγησε τους Μάγους εξ Ανατολών για να προσκυνήσουν τον
Χριστό σχετιζόταν με το γεγονός της γεννήσεώς Του και ότι ήταν έκτακτο φαινόμενο υπηρετικό τού θείου σχεδίου (Ματθ. 2.2,9-10). Αντιθέτως, οι Χιλιαστές υποστηρίζουν ότι ο Σατανάς έκανε να εμφανιστεί αυτό το άστρο και ότι το χρησιμοποίησε για δικό του σκοπό7.
 V) Η Αγ. Γραφή μας πληροφορεί ότι η γέννηση του Θεανθρώπου έγινε αφορ­μή χαράς και δοξολογίας τού Θεού από τους αγίους αγγέλους (Λουκ. 2. 13-14), καθώς έβλεπαν «αποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αιωνίοις σεσιγημένου» (Ρωμ. 14. 24 ). Αντιθέτως, οι Χιλιαστές υπο­στηρίζουν ότι η εορτή της γεννήσεως τού Κυρίου ανήκει στις «μορφές λατρείας που δεν είναι αποδεχτές στον Ιεχωβά»8.
 Εξ όσων αναφέραμε, νομίζουμε ότι για κάθε Ορθόδοξο χριστιανό γίνεται εύκο­λα αντιληπτό ότι οι ισχυρισμοί των Μαρτύρων τού Ιεχωβά για τα Χριστούγεννα είναι ένα κράμα πλάνης, ανιστόρητων αναφορών και λογικών σφαλμάτων.
Και όμως, αυτό το κράμα η μετοχική εταιρεία «Σκοπιά» το χαρακτηρίζει ως «πνευματική τροφή» με την οποία ο Ιεχωβά προμηθεύει τους λάτρεις του, πά­ντα μόνο μέσω της υποτιθέμενης ορατής οργάνωσης του, που αυτοχαρακτηρίζε­ται ως «πνευματικός παράδεισος»10.

  
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. Η. Frank, Wcdmaditcn,  L.Th.K12, 776.
2. Βλ. Πως να συζητάτε λογικά από τις Γραφές, έκδ. Μ.τ.Ι. 1987. σσ. 132-133. Ξύπνα. 22.12.1992. σσ. 8-9. Σκοπιά 15.4.1995. σ. 30.
3. Βλ. Γνώση που οδηγεί στην αιώνια Ζωή. έκδ. Μ.τ.Ι. 1995, σ. 126.
4. Αγ. Πρόκλου Κων/λεως. Εις την Ενανθρώπησιν του Κυρίου, Λόγος Γ, 2. PG 65. 705 Λ.
5. Βλ. Κ. Hutten, Schcr-Grubler-Enthusiastcn, Stuttgart 1966. σ. 83. Πρωτ. Α. Αλεβιζόπουλου, "Μάρτυρες του Ιεχωβά" και Ορθοδοξία. τόμος V. Αθήνα 1995, σσ. 96-99.
6. Βλ. Ο Μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, κεφ. 7. έκδ. Μ.τ.Ι. 1991, σ. 4.
7. Βλ. Ι. Δαμάσκηνου, Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Γ, 1, PG 94, 984 Β.
8. Βλ. Ο Μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, κεφ. 7. 1991. σ. 24.
9. Βλ. Γνώση που οδηγεί στην Αιώνια Ζωή, έκδ. Μ.τ.Ί. 1995, σ. 45.
0. Βλ. Σκοπιά 1-3-2001. σ. 11. Πρβλ. Ενωμένοι στη λατρεία του Μόνου Αληθινού Θεού. έκδ. Μ.τ.Ι. 1983. α. 120.

Από το περιοδικό ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ τεύχος Δεκεμβρίου 2010


ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ     www.egolpion.com
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011