Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΕ-MP3


Η Αγία Γραφή σε MP3 κατά κεφάλαια με πολύ καλή ποιότητα ήχου.
01 Γένεσις 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23    
24  25  26  27  28  29  30  31  32  42  43  44  45  46  47  48  49  50
02 Έξοδος 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
03 Λευιτικόν 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27 
04 Αριθμοί 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30  31  32   33  34  35  36
05

Δευτερονόμιον
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
06 Ιησούς του Ναυή 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
07 Κριταί 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
08 Ρούθ 1  2  3  4
09 Σαμουήλ Α' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30  31 
10 Σαμουήλ Β' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
11 Βασιλέων Α' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
12 Βασιλέων Β' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
13 Χρονικών 

Α'
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29 
14 Χρονικών Β' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
15 Έσδρας 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
16 Νεεμία 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
17 Εσθήρ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
18 Ιώβ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30  31  32   33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
19 Ψαλμοί 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35   36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150
20 Παροιμίαι 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
21 Εκκλησιαστής 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
22 Άσμα Ασμάτων 1  2  3  4  5  6  7  8
23 Ησαΐας 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66
24 Ιερεμίας 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52
25 Θρήνοι 1  2  3  4  5
26 Ιεζεκιήλ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48
27 Δανιήλ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
28 Ωσηέ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
29 Ιωήλ 1  2  3
30 Αμώς 1  2  3  4  5  6  7  8  9
31 Αβδιού 1
32 Ιωνάς 1  2  3  4
33 Μιχαίας 1  2  3  4  5  6  7
34 Ναούμ 1  2  3
35 Αββακούμ 1  2  3
36 Σοφονίας 1  2  3
37 Αγγαίος 1  2
38 Ζαχαρίας 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
39 Μαλαχίας 1  2  3  4
40 Ματθαίος 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28
41 Μάρκος 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
42 Λουκάς 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
43 Ιωάννης 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
44 Πράξεις 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28
45 Ρωμαίους 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
46 Κορινθίους Α' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
47 Κορινθίους Β' 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
48 Γαλάτες 1  2  3  4  5  6
49 Εφεσίους 1  2  3  4  5  6
50 Φιλιππησίους 1  2  3  4
51 Κολοσσαείς 1  2  3  4
52 Θεσσαλονικείς Α' 1  2  3  4  5
53 Θεσσαλονικείς Β' 1  2  3
54 Τιμόθεος Α' 1  2  3  4  5  6
55 Τιμόθεος Β' 1  2  3  4
56 Τίτος 1  2  3
57 Φιλήμονα 1
58 Εβραίους 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
59 Ιακώβου 1  2  3  4  5
60 Πέτρου Α' 1  2  3  4  5
61 Πέτρου Β' 1  2  3
62 Ιωάννου Α' 1  2  3  4  5
63 Ιωάννου Β' 1
64 Ιωάννου Γ' 1
65 Ιούδα 1
66 Αποκάλυψις 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22